loading...

مجله خبری آلما

بخش اول رمان دختران لجباز پسران مغرور آه من؟ چرا برس، دادم به !خدا ای زدن، خر بازم درس، بازم دانشگاه، بازم !وای وای  باید فردا که بخوابم خب، !شد؟ نازل من سر که بود آسمانی بلای چه این !خدا ای  . دانشگاه ببرمشون که خلا، این دنبال برم  !مزخرفیه صدای چه این آه، هآ .برد خوابم آسمون و زمین بین نرسیده، سه به  !گل و دیوار به کوبندم محکم برداشتم؛ عسلی از رو گوشی .گوشی آلارم باز فهمیدم؛  قرمز جیغ با که بود، خوابم خوب جاهای .رفتم فرو ناز خواب به دوباره و شد خاموش  جامو زیاده بله…

رمان دختران لجباز پسران مغرور

بخش اول رمان دختران لجباز پسران مغرور

آه من؟ چرا برس، دادم به !خدا ای زدن، خر بازم درس، بازم دانشگاه، بازم !وای وای  باید فردا که بخوابم خب، !شد؟ نازل من سر که بود آسمانی بلای چه این !خدا ای

 . دانشگاه ببرمشون که خلا، این دنبال برم

 !مزخرفیه صدای چه این آه، هآ .برد خوابم آسمون و زمین بین نرسیده، سه به  !گل و دیوار به کوبندم محکم برداشتم؛ عسلی از رو گوشی .گوشی آلارم باز فهمیدم؛  قرمز جیغ با که بود، خوابم خوب جاهای .رفتم فرو ناز خواب به دوباره و شد خاموش  جامو زیاده بله احتمالش؛ کردم، خیس جامو شایدم . شدم سیخ جام سر جان، مامی

 .کردم خیس باهم موشلوا ر  .کنممی آویزونت پنجره از نشی، پاس ترم این اگه سارا؟ بیدارشی خواینمی تو : مامی

 .دانشگاه ریمی دوستات؛ دنبال ریمی شی،می پا آدم مثل

 به نگاه یه .شکسته گوشی بله؛ .دید رو، دیدمی نباید که رو چیزی ...و برگشت مامانم

 .جان مامان قرمز جیغ و گوشی به نگاه یه من، به اهنگ یه گوشی، به نگاه یه و من

 .گوشی بی گوشی نخریدم؛ برات رو گوشی این تازه من مگه : مامی

 تو نکن ترو، چشمای این نرو، نبند محکم درو، این بار هر .شد کوبیده محکم که در

 .بیرون بریم آهنگ فاز از خب بدترو،

 ا لا بق آدم بزنمت؟ ها زنمت؟ب شکستی؟ چرا آخه شکستی؟ داری مرض تو مگه  نارنجی؟ نازک تو چقدر شد،نمی هیچی دیوار و در به زدمی گوشی

 .شدم روبرو متعجب یکله تا سه با برگردوندم، که سرمو  !رفت شد خل بچم شدم؛ بدبخت :مامی

مقنعه با کاربنی، آبی مانتو یه ...رفتم کمدم سمت به شنیدن، حرف کلی از بعد  سوار .شدم دانشگاه راهی ایم،سورمه کیف و کفش با ایسورمه جین شلوار مشکی،  که خونه دم رسیدم .اینا ریما یخونه سمت افتادم راه شدم، خودم خوشگل ماشین  لبخند یه بود،برده خوابش خونشون، جلوی سکوی روی ریما دیدم؛ زیبایی منظره چه

 !...بوق ...بوق روی شتمگذا وقفهبی دستمو ترمز، رو زدم خونشون، پیش .زدم شیطانی  من که آخ .بود کرده تهی قالب ترس از و کردمی نگاه ور اون ور، این به هراسان ریما  قرمز چیز یه که گاوا این مثل افتاد؛ من ماشین به نگاهش یکدفعه کردم؛ حال چقدر  لگدهای زیر الان که برس دادم به !خدا ای !کردمی حرکت ماشین سمت به بینن،می

 .دممی جون این،

 کردنه؟ بیدار وضع چه این آخه !دیمی سکته منو آخر !تو دست از !اوف :ریما

 !نوچ نوچ .خواب و عام ملأ در بکش؛ خجالت خانم  برات؟ بکشم کیلو چند :ریما

 .نریز مزه بشین، بیا -

 مهتاب ، اینا مهتاب خونه دم رسیدیم ریما؛ با زدن کله سر و کردن دعوا کلی از بعد  مخ سوی به پیش ...خخخ(آموزی علم سوی به پیش دانشگاه؛ رفتیم و کردیم وارس رو  خردار سه آخر، در و شد پر کلاس کمکم کلاس سر رفتیم کردم پارک رو ماشین ) زنی  لبو خدا، ترو نگاه نگاه )تفنگ به چه رو اینا .من زبون به تفنگدار، سه همون( .اومدن  جمع !ریزهمی شونلوچه و ب**ل از آبی چه رن،دا نشتی کنم فکر !رو دخترا یلوچه  کیه؟ سارا کنم،می حالیتون ...اوغ ... میان اییقیافه چه خودتونو؛ کنید  و جلوییم هایصندلی رو ریختم خریدم، راه سر صبح که چاکلت هات اون از یکم  اینا برای که چاکلتم هات !آخ آخ بود، خالی هم هاصندلی همون فقط بختانه،خوش به شروع شد؛ کلاس وارد استاد مین، ده از بعد جاشون؛ سر نشستن .شد حروم

 ... که بود درس ینیمه کرد، دادن درس

 .کنید حل رو سوال این بیاین برومند، خانوم :استاد

 !من؟ -

 .شما بله، :استاد  چشم ... چش ...چ -

 رمنمی یگهد کردم، غلط خدایا .رفتم تخته سمت به دادم، قورت صدا با دهنمو آب  همین خدابه سانازو پیرهن آب، رو بریزم دختراش دوست برای رو )داداشم(سام یپته  ذارم،نمی قرار )امدایی( بنیامین دخترای دوست با دیگه ، دممی بهش رممی الان،  بهش دممی قول .رمنمی کش رو مامانم هایادکلون زنم،نمی جا نامزدش جای و خودم

 .کنمنمی پنچر دیگه رو گارامخواست ماشین بدم،

 .لطفا بدید جواب برومند، خانوم :استاد

 بگمش؟ جوریچه دونمنمی ولی ... !هازبونمه نوکه -

 .برومند خانوم بگین :استاد

 .گیرممی استرس بینممی رو شما من کنید، ور اون روتونو شهمی استاد،  حل هم سوال این بلاخره و گفتنمی بهم ور،اون و وراین از هابچه رو، هاجواب کل

 .شد

 .کردن حل اشتباه رو، سوال آخر قسمت استاد، ببخشید :آبتین  ببندی؟ رو صاحبتبی فک این شهنمی !خدا ای

 کلاس کل تخته، پا رفت آبتین که همین.کن حلش بیا گی؛می درست آره، :استاد  خودشو زوربه هم اداست بیاد، حال جیگرم بخندید؛ بخندید، جانم، ای !هوا رو رفت

 .نخنده که کردمی کنترل

 .شدمی لازمت رفتی،می دستشویی یه کلاس، سر اومدن از قبل داداش :سعید  بود، قیافه تو همش بود؛ چی این ا لا صا شدم، راحت آخیش، .هوا رو رفت کلاس دوباره

 .اومد در قیافه از دیگه الان

 .کن تمیز توخود برو شده، ایقهوه پشتت جان، آبتین :استاد

 !بله؟ :آبتین

 .شد خارج کلاس در از سریع آبتین که گفت، آبتین به ترشمرده بار، این استاد  و سورنا آریان، منظورم( خردار سه که همین !بگیر قیافه دیگه بار یه داری جرعت

 :بشنون که جوری شدم؛ رد کنارشون از .خنده زیر زدن دوباره شدن؛ بلند )بود آبتین

 .کردن کثیف خودشونو بدجوری !آخ آخ -

 عصبی هاینفس .بود شده بیشتر لبو رنگ از درجه دو لبو، مثل صورتاشون

 .کنممی حال چقدر آخ .نگو که کشیدندمی

 .شده باحال خیلی کردم، حال خیلی آجی، وای :سعید

 سکته تا شیش پنج که من .ماسید دهنش تو حرف برگردوند؛ صورتشو سعید وقتی  نشون و خط برام چشماش با انداخت بهم غضبناک نگاه یه ورناس کردم، رد رو  الان؟ کنم لهش بزنم .کشیدمی

 پارکینگ وارد ا لا باقتم هم اونا که کردیم، حرکت دانشگاه پارکینگ سمت به هابچه با

 ]فراری[ .اینه پای زیر که خوشگل ماشین این حیف شدن، دانشگاه

 .بینینمی شونتیجه یسین،وا کن، وتماشا بیا .دممی نشونت :آبتین

 بیفتی؛ در من با تونینمی تو )شما جون این، بود بدتر هم گوریل از( جوجه کن نگاه -

 .شممی عصبی بد بشم، عصبی چون

 :گفت من به رو زد، تمسخرآمیز یقههقه یه آبتین

 وب ر جون، بچه بخور نوتلاتو خونه، برو خونه، برو جوجه؟ گهمی کی به کی ببین :آبتین

 .جون عمو

 به رو تمسخرآمیز، بالحن.دارم برات !جوجه؟ گیمی من به احمقی، خیلی ! جیغ -

 :گفت من

 !ایز میس بابا : آبتین

 .نبینمت گمشو ...جیغ -

 تبدیل ریز نقطه یه به تا کردم؛ نگاه رفتنش به هم من .رفت و شد ماشینش سوار

 .شد

 .کثافتا گمشید ریدب کنید؟ حمایت من از تونستیدنمی خرا، ...جیغ -

 گذاشتم پامو ها،بچه کردن پیاده از بعد نداشت، زدن حرف جرأت کسهیچ راه، کل تو

 .خونه خوده تا گاز، رو

 اتاقم، داخل رفتم دو با .حافظ خدا ندارم؛ حوصله !نباشید خسته !سلام منزل، اهل  بزنه ارشکن از جوجه تا صد که بدم، نشونت ایجوجه یه .بهم کوبوندم محکم درو  احساس با .برد خوابم حال، همون تو پاهام، روی گذاشتم سرمو کثافت، انتر ...بیرون

 !کشممی مسببشو .پریدم جا از هازده جن مثل ریختن،می سرم روی کهسردی چیز

 .کنهمی نگام داره ژکوند، لبخند یه با سام دیدم چرخوندم، که سرمو

 .ونبخ رو فاتحت ...!نرسه بهت دستم فقط -

ادامه در بخش دوم رمان دختران لجباز پسران مغرور

برچسب ها رمان ,
احمد بازدید : 13 چهارشنبه 26 آبان 1400 زمان : 9:6 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

درباره ما
Profile Pic
جدیدترین اخبار روز را در مجله خبری آلما دنبال کنید. وبسایتی با محوریت موضوعات فناوری و مطالب ترند در شبکه های اجتماعی
اطلاعات کاربری
کدهای اختصاصی