loading...

مجله خبری آلما

مجله خبری آلما یک سایت خبری مناسب برای وبگردی است که می‌توانید بهترین خبرها را در این مجموعه مطالعه کنید

روش‌های اندازه گیری بهره‌وری

تدوین یک استراتژی موفق برای بهبود بهره‌وری، مستلزم تنظیم روشی سیستماتیک برای اندازه‌گیری بهره‌وری در سطوح خرد و کلان است.

اولین گام در اندازه گیری بهره وری اندازه گیری ستانده است گام بعدی شناسایی انواع نهاد و اندازه‌گیری آنهاست. در نهایت با تقسیم ستانده بر نهاده بهره‌وری به دست می آید.

معیارها از سازمانی به سازمان دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر تغییر می‌کند. توجه داشته باشید که در اندازه گیری بهره وری مجموعه عوامل لازم است محدودیت ها و شرایط محلی  از جمله بیکاری تورم و رقابت داخلی و خارجی مورد توجه قرار گیرد.

در صنایع تولیدی و کارخانجات معیارهای اندازه‌گیری بهره‌وری ملموس‌تر هستند ولی تامین چنین معیارهایی به بخش خدمات و به کار بردن این معیارها در سازمانهای خدماتی دارای مشکلاتی است.

در محاسبه اندازه گیری بهره وری به طور اخص هدف آن است که مشخص شود هر انسان یا هر ماشین هر واحد انرژی یا هر واحد از مواد به کار گرفته شده تا چه اندازه سودمند و مولد است است یا به بیان دیگر چه مقدار تولید می کند.

ثبت تغییراتی که در این شاخص ها روی می دهد د و سپس مطالعه آنها طی یک دوره زمانی و مکانی خاص و با سنجش آن ها در محله های مختلف در تصمیم گیری های بنیادی برای تخصیص منابع تولید برنامه‌ریزان اقتصادی را کمک می کند.

عامل مهم در اندازه گیری بهره‌وری

عامل مهمی که باید به آن توجه شود استفاده از ارقام واقعی داده و ستانده به جای مقادیر اسمی آنهاست در واقع وقتی مقادیر داده و ستانده به واحد پول کشور بیان می شوند باید به جای قیمت‌های جاری بازار از قیمت های ثابت استفاده شود زیرا در صورت وجود تورم هزینه ها افزایش می یابند.

قیمت ها در سال‌های مختلف باید بر اساس ارزش واقعی آن ها بیان شود این کار با تبدیل قیمت‌های سال های مختلف به قیمت های یک سال پایه انتخاب شده به وسیله شاخص قیمت ها صورت می گیرد.

استفاده از بهره وری به عنوان معیاری برای محاسبه کارایی مفید می باشد و می تواند عملیات لازم را برای تخصیص بهینه و مطلوبیت منابع هدایت کند بدین سان بهره‌وری می تواند به عنوان یک متغیر در پیش بینی و برنامه ریزی عمل کند.

مقایسه بهره وری

گرچه محاسبه سرد و روند بهره وری یک سازمان یا یک کشور مفید است اما به هیچ وجه کفایت نمی کند و لازم است که سطوح و روند بهره وری با دیگر سازمان‌ها و کشور مقایسه شود تا موقعیت آن شرکت و کشور در بین آنها معلوم گردد.

برای دستیابی به ابزارها و روش هایی در جهت بهبود بهره وری پی بردن به این امر که چرا دیگران دارای سطح و نرخ رشد بالاتری هستند سودمند خواهد بود.

مقایسه بهره‌وری به سازمان‌ها و کشورها کمک می‌کند تا از تجارب یکدیگر استفاده کرده و به بهبود بهره‌وری خود بپردازند.

در محاسبات بهره وری برخی موارد می‌توان بهره‌وری را از مقایسه مقدار کار انجام شده با اهداف از قبل تعیین شده به دست آورد در آزمایشگاههای تحقیقاتی، صنعت ساختمان یا سازمان هایی که بر مبنای پروژه کار می کنند بهره وری کلی از طریق مقایسه طرح های تکمیل شده باطرحهای برنامه ریزی شده اندازه گیری می شود بدین ترتیب معمولاً استاندارد ها تعیین می شوند و عملکرد سازمان با این استاندارد ها مقایسه می گردند.

سنجش میزان داده ها و ستانده ها

به‌نظر سالتر اندازه گیری بهره وری به مفهوم میزان تولید در ازای یک واحد داده یا نهاده می باشد. بنابراین می توان گفت میزان تولید یا ستانده ها به ازای هر یک ساعت نفر کار، میزان تولید به ازای هر واحد انرژی مصروفه، میزان تولید به ازای هر واحد سرمایه گذاری شده و ... مورد سنجش قرار خواهد گرفت.در فرمول  ( بهره وری = مقدار تولید / میزان داده ) اندازه گیری میزان ستانده و میزان نهاده مطرح است.

اندازه گیری میزان ستانده و نهاده

در آخرین توصیه نامه دفتر مرکزی سازمان بهره‌وری آسیایی فرمول زیر برای اندازه گیری بهره وری مجموعه عوامل پیشنهاد شده است

P=O/aL+bK

در این فرمول p بهره وری مجموعه عوامل مورد سنجش l میزان نیروی انسانی به کار گرفته شده k میزان سرمایه مورد استفاده a و b به ترتیب وزن یا ضریب l و k هستند.

در همین توصیه نامه ذکر شده اصولا  اندازه‌گیری بهره‌وری مجموعه عوامل با هیچ یک از فرمول ها و مدل های موجود برای استفاده تمام کشورهای عضو مناسب نیست و اجرای مطالعات و تحقیقات و بررسی های مقدماتی برای یافتن مدلی که قابل پیاده کردن در کشورهای عضو باشد مستلزم صرف هزینه ای معادل یک میلیون دلار است.

مشکل نارسایی ارقام و آمار

تقریباً همه مولفان در مورد عدم صحت و عدم کفایت آمار و ارقام موجود و عدم قابلیت اعمال آنها اتفاق نظر دارند.

دفتر بین المللی کار و عنوان می کند که قسمت اعظم ارقام و آمار هنگامی در دسترس قرار می گیرند دیگر کهنه شدند و عملاً به کار انجام محاسبات بهره وری نمی آیند.

تعریف تولید و اندازه‌گیری محصول

تولید را می توان به حجم کالاها و خدمات قابل فروش که توسط یک واحد تولیدی یک صنعت یا یک اقتصاد در مدت معین ایجاد می شود تعریف کرد. البته حجم فیزیکی تولید را فقط موقع می توان به طور یک جانبه یکپارچه به منظور استفاده در محاسبات برق برای اندازه گیری کرد که واحدهای تولیدی از حیث ماهیت همگن و متجانس باشند.

اما چگونه می توان تولیدات ناهمگن و غیر متجانس را در یک رقم خلاصه کرد؛

همگن کردن تولید با استفاده از ضابطه ارزش

در این روش محصول نهایی یک واحد تولیدی یا یک صنعت بر حسب میزان و مقدار واحدهای تولید شده بلکه بر حسب ارزش پولی واحد های تولید شده که خصوصیتی همگن دارند اندازه گیری می شود.

توجه به این نکته مهم است که  قرار باشد ارزش محصولات تولید شده به عنوان صورت کسر بهره‌وری در تعیین روند های بهره‌وری طی یک دوره چند ساله به کار رود نتایج حاصل ممکن است بی اندازه گمراه کننده باشد ا آنچه در محاسبات به صورت افزایش تولید سرانه یا رشد بهره‌وری جلوه می‌کند ممکن است صرفاً معلول تورم باشد. راه حل این مسئله ایجاد شاخصی است که تغییرات در آن لحاظ شده باشد بدین معنی که ارقامی که طی یک دوره چند ساله از واحدی معین یا کارخانه و صنعت خاص به دست می آیند در واقع اثرات تغییر در میزان بهره وری و تغییر در قیمت ها را به صورت ترکیبی ارائه می دهند ولی پس از آنکه این ارقام را از نظر تغییرات حاصله در سطح قیمت ها مورد تعدیل قرار دهیم با اندکی تساهل و چشم پوشی به تغییرات صرفاً منبعث از بهره وری خواهیم رسید.

تعیین مجموعه تولید بر حسب محصول اصلی

راه دیگر برای همگن کردن تولیدات نامتجانس آن است که تمام محصولات را با استفاده از نوعی ضریب یا شاخص بر حسب یک محصول واحد قالب یا اساسی بیان کنیم در این روش معمولاً با استفاده از ضریب تبدیل تمام اقلام تولید شده را بر حسب یکی از آنها که در واحد تولیدی موردنظر بیشتر تولید می شود بیان می کنند. ضریب تبدیل غالباً این کار انجام گرفته برای تولید هر واحد محصول را که بر مبنای زمان استاندارد شده محاسبه می گردد منعکس می کند.

مدل های سنجش بهره وری

برای سنجش بهره ببریم از دو مفهوم اساسی می توان سخن گفت یکی بهره‌وری مجموعه عوامل و دیگری بهره‌وری حامل منحصر یا منفرد.

احمد بازدید : 3 پنجشنبه 27 آبان 1400 زمان : 21:18 نظرات ()

رمان دختران لجباز پسران مغرور

 مشاهده بخش اول رمان دختران لجباز پسران مغرور

بخش دوم رمان دختران لجباز پسران مغرور

جا که گرفتممی هدفش بود؛ زمین رو دمپایی چی هر .سرش پشت من دوید،می اون  محکم خودمو شمردم، غنمیت رو فرصت کشید؛ دراز سام دیدم یهو که داد،می خالی  دوباره که کشیدم، موهاشو دستم یه با .شد هم تو صورتش درد، از که روش، انداختم

 .دادممی تکون دیدآمیز،جلوشته ناخونامو شد، شروع هاشعربده این

 .کردم غلط بگو پهلوت، تو کنمفرومی رو ناخونام همین وگرنه کردم؛ غلط بگو  خوبه؟ خوردم، شکر ...کردم غلط :سام

 در ناخونام نگردوندی، .اینا خاله خونه برم ندارم حوصله گردونی،می منو امشب -

 .خدمتتن

 ):فتگ ب**ل زیر( .باش آماده دیگه ساعت سه :سام

 .خور مفت

 !هاشنیدم !هو -

 !میاری در کفرمو داری برو، :سام

 !هاخارهمی تنت اینکه مثل  .کردم غلط نه :سام

 از داشتم بشم، آماده رفتم که بود هفت ساعت.بگیرم دوش یه برم این، از اینم خب،

 .کردم باز رو در هوابی شنیدم، صدقه قربون صدای که گذشتممی سام اتاق در کنار  نمیایی؟ امآماده من عزیزم -

 .زنممی زنگ بهت ...باشه ...باشه :سام  کرد وقطع تلفن

 نریزی؟ کرم انقدر شهنمی :سام

 .بشم آماده برم !بای عشقم، نوچ -

 آوردم، در رو صورتیم ایپارچه نود قد شلوار ...بپوشم؟ چی خب ...کمد وقت سر رفتم  سانتی ده پاشنه کفش با آوردم در فیدوس صورتی بلند روسری و جیغم صورتی مانتو  خط یه کردم شروع نشستم؛ توالت میز روی پوشیدم، رو لباسام .درآوردم رو سفیدم  ریختم کردم، صاف رو موهام زدم، رو قرمزم رژ و آجری یگونه رژ کشیدم، پهن چشم

 .سرم رو انداختم آزاد رو روسریم .دورم

 ندیدی؟ رو ما خواهر ...خوشگله خانوم ببخشید :سام  کردم؟ تغییر شدم؟ خوشگل هاش،اینه -

 .اسمی ...اوف :سام

 دستمو رسیدیم، محل به بالاخره ساعت، نیم از بعد شدیم، ماشین سوار سام با  و فیس اینجا از دخترا بودن، وپسر دختر که گروه یه سمت رفتیم گرفت، محکم  الان( هابچه با پرسی والاح و سلام از بعد خورد، بهم حالم اه اه !پیداست افادشون  نیومدن، هنوز نفرشون چهار گفت، .نشستیم ) یهوی؟ شد صمیمی چقدر گیدمی  رفتممی شدم، خسته بشین، جاهمین گهمی نیست، من ولکن هم سام لامصب  عطراش .رفتممی کش و ساناز خوشگل خوشگل لباسای تا سه دو یه اینا، خاله خونه  حال با آبتین کنم؟ چیکار !خدایا وای ...کنن؟می چیکار ااینج...اینا...این .نگو امم

 :گفت زاری

 کنی؟نمی ولم هم اینجا :آبتین

 من جان، سام )سامی سمت برگشتم( ازت میاد خوشم خیلی من کهنه اه، اه ...نوچ -

 .منتظرتم ماشین دم

 کنی؟می تحمل جوریچه اینو سامی وکیلی خدا :سورنا

 !سختی به :سام

 .ماشین وبد سامی -

 .میام الان گلم، خواهر چشم :سام

 .بدو  چند برای ماموریت بود رفته بابا .خونه آوردیم اینا خاله خونه از رو مامان بود، شب  .بخوابم که رفتم پوشیدم، خوابمو لباس گرفتم، ساعته نیم دوش یه بالا رفتم .هفته  اتاقش، سمت رفتم برد؛نمی خوابم سامی خروپفای از شدم،می اونور شدم،می اینور  بوگندوی جورابای ... باهاش تونستممی که چیزی تنها شدم، اتاق وارد کردم، باز درشو  یه براش !دهنش تو گذاشتم کردم، لولشون گرفتمشون، چندش با !اوغ .بود سامی  این کنم،می آویزونت خشتک از کن خروپف تو دیگه بار یه فقط( نوشتم هم نامه  نواز دل صدای با صبح.خوابیدم راحت خیال با خودمم رفتم )بالحسا علی باشه  جین شلوار با مشکی مانتو یه گرفتم، ایدقیقه پنج دوش یه .شدم بیدار مادرم، جیغ  چشم خط یه با کمرنگ صورتی رژ یه .پوشیدم مشکی مقنعه یه با یخی جذب  یچهره با بود؛ن میز روی ایصبحانه هیچ آشپزخانه، به رسیدم .پایین رفتم کشیدم،

 !نبود هیچی کردم، نگاه اونور و اینور به زاری

 !نکردی؟ درست چرا خوام؛می صبحانه مامان، -

 خودت برای پنیر نون شه؛می دیرم خالت، خونه رممی دارم نزن، اضافی حرف :مامی  کنم؟ آویزونت خشتک از خوایمی .برو بخور بگیر، لقمه

 !مامان -

 !ماند ربی درد یامان، :مامی

 بودم؛ عصبی نرفتم، هم هابچه دنبال حتی .دانشگاه رفتم خوردی،اعصاب کلی با

 ...و گرفت پایی زیر برام یکی که شدم، دانشگاه وارد .نداشتم رو هیچکس حوصله  مسبب من !خدایا.کردم نگاه خودم به زار حال با پاشدم !افتادم گل یچاله تو شپلق،  کردممی نگاه ورم و دور به .پاشم که کردن کمکم هاچهب کنم،می پاره تیکه جریانو این

 .کشیدمی شیه بود، کرده باز اسب اندازه دهنشو که خر، ابتین به خورد چشمم که

 .کنن الاغت سر تو خاک  rose::مهتابrose::

 اشارمو انگشت وایسادم؛ جلوشون رفتم، اینا ابتین سمت به کردم بلند رو سارا

 .ادمد تکون جلوشون تهدیدوار

 بدترم، هم اون از من .طرفین من با بگیرید، پایی زیر سارا برای دیگه، باره یه اگه -

 .باشه حواستون پس  .جوجه برو عمرا، بشی؟ من توحریف برو، برو، !ترسیدم !خدا وای :سورنا  الاغ ...جوجه؟ گیمی من به  شتر ...الاغ؟ گیمی من به :سورنا  گوریل ...شتر؟ گیمی من به  میمون ...گوریلم؟ من :ورناس

 ...شاسکول خر، کره عمته، میمون ...!من ...میمونم؟ من ...جیغ  هامیزنم هو، :سورنا

 .بزن الاغتو دخترای دوست برو -

 .کن صحبت درست دخترام دوست درباره میمون، جوجه هی :سورنا

 .عمت و تویی جوجه دوما شاسکولتن، دخترای دوست اون میمون اولا  استاد خداروشکر اوف، کلاس، سر رفتم دو با نشدم، جانبش از ایدیگه حرف رمنتظ  گنمی من به خان، سورنا برات دارم نقشه کارستون، کنم کار یه بود، نیومده  وحلقم گوشم از داشت دود جویدم، هم با رو تیریدنت آدامس بسته سه.مهتاب  با .آوردم درش جویدم، کامل کهاین از بعد !ووی! تنده چقدر !خدا وای اومد،می بیرون  خورده یه گذاشتم، نایلون داخل عملیات، انجام از بعد کردم، قاطیش چوب چسب  کلید .رممی خودم گفتم؛ ریما و سارا به ، دانشگاه رفتم روش، ریختم چوب چسب  لبخند کردم؛می فکر نقشم به هی .روندم دانشگاه سمت به برداشتم مامانو ماشین  خودم نشست،می که گذاشتم جایی رو آدامس شدم، کلاس وارد .مزدمی شیطانی  مین، چند از بعد نشستم، دخترا پیش و رفتم ریلکس و شیک خیلی لبخند یه با هم  به کرد شروع شد؛ کلاس وارد استاد مین چند از بعد شدن، کلاس وارد خردار سه  ایخفه جیغ دقیقه، دو هر دوستان سلامت به زدممی چرت من .دادن درس

 نگاه سورنا به داشتم کلاس، شدن تموم از بعد .شدممی سیخ جام سر کشیدم،می  ور هی شه، بلند تونسنمی .شه بلند جاش از کردمی سعی داشت که کردممی  و آبتین .ترکیدممی خنده از داشتم که من بخوره، تکون جاش از تونستنمی رفت،می

 .سمتشون رفتم .نتونستن ه،ش بلند بکنن کمکش خواستنمی هی آریان  هم با رو تیریدنت آدامس بسته کنم؟سه کمکتون تونممی افتاده؟ اتفاقی آقایون،  بعد !ووی! تنده چقدر !خدا وای اومد،می بیرون وحلقم گوشم از داشت دود جویدم،  انجام از بعد کردم، قاطیش چوب چسب با .آوردم درش جویدم، کامل اینکه از

 ، دانشگاه رفتم روش، ریختم چوب چسب خورده یه گذاشتم، ایلونن داخل عملیات،  دانشگاه سمت به برداشتم مامانو ماشین کلید .رممی خودم گفتم؛ ریما و سارا به  آدامس شدم، کلاس وارد .زدممی شیطانی لبخند کردم؛می فکر نقشم به هی .روندم  رفتم ریلکس و شیک خیلی لبخند یه با هم خودم نشست،می که گذاشتم جایی رو  چند از بعد شدن، کلاس وارد خردار سه مین، چند از بعد نشستم، دخترا پیش و  سلامت به زدممی چرت من .دادن درس به کرد شروع شد؛ کلاس وارد استاد مین  تموم از بعد .شدممی سیخ جام سر کشیدم،می ایخفه جیغ دقیقه، دو هر دوستان  .شه بلند جاش از کردمی سعی داشت که کردممی هنگا سورنا به داشتم کلاس، شدن  داشتم که من بخوره، تکون جاش از تونستنمی رفت،می ور هی شه، بلند تونسنمی

 .نتونستن شه، بلند بکنن کمکش خواستنمی هی آریان و آبتین .ترکیدممی خنده از

 .سمتشون رفتم

 تهدید رو من نداری حق وت چی؟ -کنم؟ کمکتون تونممی افتاده؟ اتفاقی آقایون،  !کنی

 جمع ...من؟ واسه میاری رو بابات یا گیمی مامانت به ریمی جوجه، ...آخی :سورنا

 !کوزتو و کاسه کن

 شید؟ خفه شهمی :آریان ریما،

 با هم یکی اون کرد،می نگاه ور اون یکی برگشتیم، آریان و ریما سمت به بهت با همه

 .کردمی پرت سنگ پاش 

ادامه در بخش سوم رمان دختران لجباز پسران مغرور

احمد بازدید : 9 پنجشنبه 27 آبان 1400 زمان : 11:36 نظرات ()

مزایا و معایب لیزر موهای زائد

در این مقاله با مزایا و معایب لیزر موهای زائد ، عوارض لیزر موهای زائد ، فواید لیزر موهای زائد و مضرات آن با ما همراه باشید. لیزر موهای زائد یکی از کارهای رایج امروزه در دنیا به شمار می آید که چه بانوان و چه آقایان برای از بین بردن دائمی موهای خود از لیزر استفاده می کنند. اگر شما هم از داشتن موهای زیر پوستی رنج می برید یا از ژیلت ، موم  و ... خسته شدید و پوست شما در اثر استفاده مکرر از ژیلت دچار تیرگی شده است در این مقاله با ما همراه  باشید  تا بهترین روش از بین بردن موهای زائد را به شما معرفی کنیم.
در پیش تر از بین بردن موهای زائد دغدغه بسیاری از افراد بود که روش های زیادی برای از بین بردن آنها وجود داشت. هر کدام از روش ها مزایا و معایب خود رادارند. یکی از روش های پر طرفدار و محبوب که امروزه زیاد اسم آن را شنیده اید لیزر موهای زائد می باشد، که با پیشرفت تکنولوژی و فناوری انواع دستگاه های لیزر به بازار آمدند تا این مشکل را برای همیشه حل کنند..

لیزر موهای زائد چیست؟
درمان لیزر موهای زائد یک روش غیر تهاجمی است که باعث کاهش دائمی و طولانی مدت موهای می شود. اشعه لیزر با قدرت بالا به پیاز مو آن ها را از بین می برد. پیگمنت های موجود در مو اشعه را جذب می کند و موها را درون پیاز مو از بین میبرد.تنوع لیزرها و منابع نوری آن ها می تواند برای از بین بردن موهای زائد مورد استفاده قرار گیرد. برای انجام لیزر نیاز به بستری شدن نیست و فرد بلافاصله بعد از لیزر می تواند به کارهای روزمره خود بپردازد. . برای انتخاب بهترین مراکز لیزر موهای زائد شیراز می توانید به وب سایت شیراز رویداد مراجعه نمایید


فواید لیزر موهای زائد :
فواید و مزایای زیاد لیزر باعث محبوبیت آن در بین تمام مردم دنیا شده است که در اینجا به مهترین آنها اشاره می کنیم.
کم کردن سرعت رشد مو و حذف دائمی موهای زائد بدن
تاثیر گذاری بعد از 1 جلسه
بدون درد بودن لیزر
قابل استفاده در تمام نقاط بدن
بدون نیاز به بستری شدن
معایب لیزر موهای زائد :
هزینه زیاد نسبت به سایر روش های از بین بردن موهای زائد
لیزر معمولا برای موهای تیره تر و پوست های روشن تر عملکرد بهتری دارد

موارد منع لیزر موهای زائد 
لیزر موهای زائد برای برخی افراد قابل استفاده نمی باشد. مهمترین این موارد به شرح زیر هستند:
1- کسانی که دارای بیماری دیابت هستند.
2- کسانی که دارای بیماری های پوستی (و یا پوستی مادرزادی) هستند.
3- افرادی که دچار بیماری های عفونی هستند.
4- افراد حامله در کل دوران حاملگی نمی توانند از این روش استفاده کنند.
5- کسانی که زیر سن 17 سال هستند.
6- بیمارانی که مشکل قلبی و عروقی دارند.
7- کسانی که حتی مشکوک به سرطان لوزه هستند و یا مشکلات تیروئید دارند نمی توانند از لیزر موهای زائد استفاده کنند.
کسانی که به هر دلیلی دچار مشکلات آفتاب سوختگی شده اند نباید ترجیحا از لیزر استفاده کنند.

جهت دریافت نوبت آنلاین لیزر موهای زائد به وب سایت آنلاین پذیرش مراجعه نمایید. 

احمد بازدید : 6 چهارشنبه 26 آبان 1400 زمان : 17:26 نظرات ()

رمان دختران لجباز پسران مغرور

بخش اول رمان دختران لجباز پسران مغرور

آه من؟ چرا برس، دادم به !خدا ای زدن، خر بازم درس، بازم دانشگاه، بازم !وای وای  باید فردا که بخوابم خب، !شد؟ نازل من سر که بود آسمانی بلای چه این !خدا ای

 . دانشگاه ببرمشون که خلا، این دنبال برم

 !مزخرفیه صدای چه این آه، هآ .برد خوابم آسمون و زمین بین نرسیده، سه به  !گل و دیوار به کوبندم محکم برداشتم؛ عسلی از رو گوشی .گوشی آلارم باز فهمیدم؛  قرمز جیغ با که بود، خوابم خوب جاهای .رفتم فرو ناز خواب به دوباره و شد خاموش  جامو زیاده بله احتمالش؛ کردم، خیس جامو شایدم . شدم سیخ جام سر جان، مامی

 .کردم خیس باهم موشلوا ر  .کنممی آویزونت پنجره از نشی، پاس ترم این اگه سارا؟ بیدارشی خواینمی تو : مامی

 .دانشگاه ریمی دوستات؛ دنبال ریمی شی،می پا آدم مثل

 به نگاه یه .شکسته گوشی بله؛ .دید رو، دیدمی نباید که رو چیزی ...و برگشت مامانم

 .جان مامان قرمز جیغ و گوشی به نگاه یه من، به اهنگ یه گوشی، به نگاه یه و من

 .گوشی بی گوشی نخریدم؛ برات رو گوشی این تازه من مگه : مامی

 تو نکن ترو، چشمای این نرو، نبند محکم درو، این بار هر .شد کوبیده محکم که در

 .بیرون بریم آهنگ فاز از خب بدترو،

 ا لا بق آدم بزنمت؟ ها زنمت؟ب شکستی؟ چرا آخه شکستی؟ داری مرض تو مگه  نارنجی؟ نازک تو چقدر شد،نمی هیچی دیوار و در به زدمی گوشی

 .شدم روبرو متعجب یکله تا سه با برگردوندم، که سرمو  !رفت شد خل بچم شدم؛ بدبخت :مامی

مقنعه با کاربنی، آبی مانتو یه ...رفتم کمدم سمت به شنیدن، حرف کلی از بعد  سوار .شدم دانشگاه راهی ایم،سورمه کیف و کفش با ایسورمه جین شلوار مشکی،  که خونه دم رسیدم .اینا ریما یخونه سمت افتادم راه شدم، خودم خوشگل ماشین  لبخند یه بود،برده خوابش خونشون، جلوی سکوی روی ریما دیدم؛ زیبایی منظره چه

 !...بوق ...بوق روی شتمگذا وقفهبی دستمو ترمز، رو زدم خونشون، پیش .زدم شیطانی  من که آخ .بود کرده تهی قالب ترس از و کردمی نگاه ور اون ور، این به هراسان ریما  قرمز چیز یه که گاوا این مثل افتاد؛ من ماشین به نگاهش یکدفعه کردم؛ حال چقدر  لگدهای زیر الان که برس دادم به !خدا ای !کردمی حرکت ماشین سمت به بینن،می

 .دممی جون این،

 کردنه؟ بیدار وضع چه این آخه !دیمی سکته منو آخر !تو دست از !اوف :ریما

 !نوچ نوچ .خواب و عام ملأ در بکش؛ خجالت خانم  برات؟ بکشم کیلو چند :ریما

 .نریز مزه بشین، بیا -

 مهتاب ، اینا مهتاب خونه دم رسیدیم ریما؛ با زدن کله سر و کردن دعوا کلی از بعد  مخ سوی به پیش ...خخخ(آموزی علم سوی به پیش دانشگاه؛ رفتیم و کردیم وارس رو  خردار سه آخر، در و شد پر کلاس کمکم کلاس سر رفتیم کردم پارک رو ماشین ) زنی  لبو خدا، ترو نگاه نگاه )تفنگ به چه رو اینا .من زبون به تفنگدار، سه همون( .اومدن  جمع !ریزهمی شونلوچه و ب**ل از آبی چه رن،دا نشتی کنم فکر !رو دخترا یلوچه  کیه؟ سارا کنم،می حالیتون ...اوغ ... میان اییقیافه چه خودتونو؛ کنید  و جلوییم هایصندلی رو ریختم خریدم، راه سر صبح که چاکلت هات اون از یکم  اینا برای که چاکلتم هات !آخ آخ بود، خالی هم هاصندلی همون فقط بختانه،خوش به شروع شد؛ کلاس وارد استاد مین، ده از بعد جاشون؛ سر نشستن .شد حروم

 ... که بود درس ینیمه کرد، دادن درس

 .کنید حل رو سوال این بیاین برومند، خانوم :استاد

 !من؟ -

 .شما بله، :استاد  چشم ... چش ...چ -

 رمنمی یگهد کردم، غلط خدایا .رفتم تخته سمت به دادم، قورت صدا با دهنمو آب  همین خدابه سانازو پیرهن آب، رو بریزم دختراش دوست برای رو )داداشم(سام یپته  ذارم،نمی قرار )امدایی( بنیامین دخترای دوست با دیگه ، دممی بهش رممی الان،  بهش دممی قول .رمنمی کش رو مامانم هایادکلون زنم،نمی جا نامزدش جای و خودم

 .کنمنمی پنچر دیگه رو گارامخواست ماشین بدم،

 .لطفا بدید جواب برومند، خانوم :استاد

 بگمش؟ جوریچه دونمنمی ولی ... !هازبونمه نوکه -

 .برومند خانوم بگین :استاد

 .گیرممی استرس بینممی رو شما من کنید، ور اون روتونو شهمی استاد،  حل هم سوال این بلاخره و گفتنمی بهم ور،اون و وراین از هابچه رو، هاجواب کل

 .شد

 .کردن حل اشتباه رو، سوال آخر قسمت استاد، ببخشید :آبتین  ببندی؟ رو صاحبتبی فک این شهنمی !خدا ای

 کلاس کل تخته، پا رفت آبتین که همین.کن حلش بیا گی؛می درست آره، :استاد  خودشو زوربه هم اداست بیاد، حال جیگرم بخندید؛ بخندید، جانم، ای !هوا رو رفت

 .نخنده که کردمی کنترل

 .شدمی لازمت رفتی،می دستشویی یه کلاس، سر اومدن از قبل داداش :سعید  بود، قیافه تو همش بود؛ چی این ا لا صا شدم، راحت آخیش، .هوا رو رفت کلاس دوباره

 .اومد در قیافه از دیگه الان

 .کن تمیز توخود برو شده، ایقهوه پشتت جان، آبتین :استاد

 !بله؟ :آبتین

 .شد خارج کلاس در از سریع آبتین که گفت، آبتین به ترشمرده بار، این استاد  و سورنا آریان، منظورم( خردار سه که همین !بگیر قیافه دیگه بار یه داری جرعت

 :بشنون که جوری شدم؛ رد کنارشون از .خنده زیر زدن دوباره شدن؛ بلند )بود آبتین

 .کردن کثیف خودشونو بدجوری !آخ آخ -

 عصبی هاینفس .بود شده بیشتر لبو رنگ از درجه دو لبو، مثل صورتاشون

 .کنممی حال چقدر آخ .نگو که کشیدندمی

 .شده باحال خیلی کردم، حال خیلی آجی، وای :سعید

 سکته تا شیش پنج که من .ماسید دهنش تو حرف برگردوند؛ صورتشو سعید وقتی  نشون و خط برام چشماش با انداخت بهم غضبناک نگاه یه ورناس کردم، رد رو  الان؟ کنم لهش بزنم .کشیدمی

 پارکینگ وارد ا لا باقتم هم اونا که کردیم، حرکت دانشگاه پارکینگ سمت به هابچه با

 ]فراری[ .اینه پای زیر که خوشگل ماشین این حیف شدن، دانشگاه

 .بینینمی شونتیجه یسین،وا کن، وتماشا بیا .دممی نشونت :آبتین

 بیفتی؛ در من با تونینمی تو )شما جون این، بود بدتر هم گوریل از( جوجه کن نگاه -

 .شممی عصبی بد بشم، عصبی چون

 :گفت من به رو زد، تمسخرآمیز یقههقه یه آبتین

 وب ر جون، بچه بخور نوتلاتو خونه، برو خونه، برو جوجه؟ گهمی کی به کی ببین :آبتین

 .جون عمو

 به رو تمسخرآمیز، بالحن.دارم برات !جوجه؟ گیمی من به احمقی، خیلی ! جیغ -

 :گفت من

 !ایز میس بابا : آبتین

 .نبینمت گمشو ...جیغ -

 تبدیل ریز نقطه یه به تا کردم؛ نگاه رفتنش به هم من .رفت و شد ماشینش سوار

 .شد

 .کثافتا گمشید ریدب کنید؟ حمایت من از تونستیدنمی خرا، ...جیغ -

 گذاشتم پامو ها،بچه کردن پیاده از بعد نداشت، زدن حرف جرأت کسهیچ راه، کل تو

 .خونه خوده تا گاز، رو

 اتاقم، داخل رفتم دو با .حافظ خدا ندارم؛ حوصله !نباشید خسته !سلام منزل، اهل  بزنه ارشکن از جوجه تا صد که بدم، نشونت ایجوجه یه .بهم کوبوندم محکم درو  احساس با .برد خوابم حال، همون تو پاهام، روی گذاشتم سرمو کثافت، انتر ...بیرون

 !کشممی مسببشو .پریدم جا از هازده جن مثل ریختن،می سرم روی کهسردی چیز

 .کنهمی نگام داره ژکوند، لبخند یه با سام دیدم چرخوندم، که سرمو

 .ونبخ رو فاتحت ...!نرسه بهت دستم فقط -

ادامه در بخش دوم رمان دختران لجباز پسران مغرور

احمد بازدید : 9 چهارشنبه 26 آبان 1400 زمان : 9:6 نظرات ()

ساخت سایت ارزان با ساخت سایت دات کام!

ساخت سایت دات کام یک سایت ساز آنلاین است که امکان ایجاد یک وب سایت کامل و ارزان  را با استفاده از قالب های متنوع ، زیبا و حرفه ای از پیش طراحی شده برای کلیه افراد با هر سطح دانش فنی را فراهم میکند. با استفاده از خدمات ساخت سایت شما می توانید یک سایت اطلاع رسانی و  یا یک فروشگاه اینترنتی حرفه ای با امکانات کامل از جمله سبد خرید ، امکان پرداخت آنلاین توسط مشتریان ، سرویس تحویل در محل و ... داشته باشید .

 ساخت سایت دات کام  این امکان را برای شما فراهم می کند تا با داشتن کمترین دانش فنی رایانه ای بخش های مختلف محتوای سایت خود از جمله منو ها ، صفحات سایت ، اخبار و اطلاعیه ها ، تصاویر و اسلاید شو ها ، ویدئو ها و ... را تنها با چند کلیک ساده تغییر دهید. برای ایجاد یک وب سایت حرفه ای توسط ساخت سایت کافی است با یک ثبت نام ساده و انتخاب یک قالب آماده و از پیش طراحی شده از بین قالب های متنوع سامانه، سایت خود را ایجاد کنید و سپس با ورود به بخش مدیریت آنلاین سایت، قسمت هایی که برای ویرایش در نظر گرفته شده اند را ویرایش نموده و محتوا و تصاویر دلخواه خود را به راحتی در وب سایت جدید خود قرار دهید..

 

برخی از مزایای ساخت سایت :

ثبت دامنه رایگان

یک دامنه با پسوند ir به دلخواه شما در هنگام ثبت نام در سرویس ساخت سایت برای شما ثبت میگردد (در صورت تمایل می توانید از دامنه های com ، net و ... نیز استفاده نمایید ) 

سیستم پرداخت آنلاین و فروش الکترونیکی

در صورتی که بخواهید محصولات و یا خدمات خود را در وبسایتتان عرضه کنید ساخت سایت یک فروشگاه اینترنتی حرفه ای با کلیه امکانات برای شما ایجاد خواهد کرد. امکاناتی از قبیل : امکان پرداخت توسط کارت های عضو شبکه شتاب ویا پرداخت وجه به مامور پست پس از تحویل محصولات و یا حتی امکان دانلود محصولات دیجیتالی

ایجاد ایمیل اختصاصی

شما می توانید با پسوند نام دامنه سایت خود به تعداد نامحدود ایمیل اختصاصی مانند info@yoursite.ir ایجاد نمایید و اعتبار مکاتبات اداری خود را با سایرین افزایش دهید .

ثبت و افزایش رتبه سایت در موتور های جستجو

سایتی که توسط ساخت سایت ساخته می شود به صورت کامل منطبق با اصول سئو ( بهینه سازی برای موتور های جستجو گر )  بوده و همچنین به صورت خودکار توسط سیستم افزایش رتبه سامانه در موتور های جستجوگر  مانند گوگل و چند فهرست وب ثبت شده و مورد بهینه سازی ویژه قرار می گیرد.

مدیریت آسان سایت بدون نیاز به دانش فنی

در بخش مدیریت سایت ساز ساخت سایت شما می توانید تنها با کلیک کردن بر روی دکمه های ویرایش موجود روی قالب سایت خود محتوای مورد نظر را تغییر داده و به صورت آنلاین ذخیره نمایید تا بلافاصله در سایت شما اعمال شود.

تبلیغات رایگان سایت

ساخت سایت علاوه بر ایجاد یک سایت حرفه ای برای شما خدمات رایگانی نیز جهت تبلیغات سایت شما و بهینه سازی آن در موتور های جستجوگر ارائه می نماید. همچنین با ثبت اولیه و همچنین تمدید سایت خود کوپن های تخفیف استفاده از خدمات  مختلف تبلیغات اینترنتی از جمله ریپورتاژ خبری ، تبلیغات در گوگل ، تبلیغات بنری ، تبلیغات در شبکه های اجتماعی و ... به شما تعلق خواهد گرفت که با استفاده از آنها می توانید برای سایت جدید خود تبلیغات انجام دهید.

ثبت نام

جهت ثبت نام در سایت ساز سیم وب و ایجاد وب سایت جدید کافی است وارد سایت www.sakhtsite.com شده و در بخش ثبت نام، نام دامنه دلخواه خود را وارد و مراحل ثبت نام آنلاین را ادامه دهید تا بلافاصله سایت شما ایجاد شده و بتوانید آن را ویرایش نمایید.

پذیرش نمایندگی

  اگر به دنبال شغلی پردرآمد و کسب و کاری مطمئن هستید می توانید به صورت رایگان در سیستم همکاری در فروش ساخت سایت  عضو شده و با دریافت پنل نمایندگی مستقل سامانه ،  یک سرویس سایت ساز مشابه سایت ساز سیم وب و البته با برند انحصاری خود ایجاد نموده و شروع به کسب درآمد از این طریق نمایید. (برای مشاهده نمونه وب سایت ایجاد شده برای نمایندگان می توانید سایت ساز آنلاین سیم وب که یکی از صدها نماینده مستقل سرویس ساخت سایت می باشد را مشاهده نمایید)

احمد بازدید : 7 سه شنبه 25 آبان 1400 زمان : 16:49 نظرات ()

بهبود رتبه گوگل با رپورتاژ آگهی رایگان در سایت های تجاری و خبری

اگر صاحب کسب و کاری هستید که برای رونق آن به دنبال روش های مختلف تبلیغات بوده اید حتما عنوان رپورتاژ آگهی را شنیده اید. رپورتاژ آگهی در واقع مقاله ای خبری است که از جانب صاحب کسب و کار  با اهداف تبلیغاتی در وب سایت های مختلف منتشر شده است و در متن آن ضمن پرداخت به موضوعی خاص اشاراتی تبلیغاتی به همراه بک لینک هایی از  سایت هدف قرار دارد که علاوه بر افزایش بازدید وب سایت بهترین روش برای افزایش رتبه سایت در موتورهای جستجوگر مانند گوگل نیز می باشد.

تقریبا می توان گفت در حالت عادی هیچ وب سایتی وجود ندارد که ریپورتاژ آگهی رایگان برای شما منتشر کند ! تمام وب سایت های معتبر برای درج رپورتاژ آگهی شما در وب سایت خود هزینه های به نسبت بالاتری از انواع دیگر تبلیغات دریافت می کنند و همچنین تعامل با مدیران وب سایت های مختلف برای انتشار ریپورتاژ خبری کاری بسیار سخت و زمان گیر است اما تمام این مشکلات را سرویس رایگان جدیدی به نام ریپکس حل کرده است!

سرویس ریپکس این امکان را به شما می دهد تا رپورتاژ خبری خود را به صورت کاملا رایگان در وب سایت های معتبر و پر بازدید منتشر کنید و بدون هزینه کردن حتی یک ریال ظرف چند هفته رشد بسیار چشمگیری در رتبه گوگل وب سایت خود ایجاد کنید

این سیستم طرز کار بسیار جالبی دارد و بدون نقض قوانین گوگل وب مستر ها را به یکدیگر لینک نموده تا رپورتاژ خبری یکدیگر را در وب سایت خود منتشر کنند و باعث افزایش رتبه یکدیگر شوند. جهت مطالعه توضیحات بیشتر ، ثبت نام و شروع فعالیت در این سرویس میتوانید به آدرس repex.ir مراجعه نمایید

احمد بازدید : 11 دوشنبه 24 آبان 1400 زمان : 19:40 نظرات ()

کارتن باب اسفنجی

کارتن باب اسفنجی یک برنامه کودک سریالی است که اولین بار در شبکه  نیکلودین آمریکا به نمایش درآمد. نیکلودین که به اختصار نیک نیز خوانده می‌شود و در سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ پین‌ویل خوانده می‌شد شبکهٔ تلویزیونی آمریکایی و یکی از شبکه‌های MTV است. مغز متفکر پشت انیمیشن کارتنی باب اسفنجی مربی و انیماتور علوم دریایی استیون هیلنبرگ بود که بر اثر بیماری ALS در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ درگذشت. کارتن باب اسفنجی اولین بار در سال 1999 به نمایش درآمد و علی رقم فوت استیون هیلنبرگ پخش فصل ۱۳ باب اسفنجی نیز در ماه اکتر 2020 شروع شده است. 

در مورد شبکه MTV جالب است بدانید سیما ضرغامی (پدر ایرانی و یک مادر اسکاتلندی) از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۸ رئیس این شبکه بود و اکنون برایان رابینز رییس این شبکه است. مخاطب این شبکه معمولاً کودکان ۶ تا ۱۶ ساله هستند.

افتخارات کارتن باب اسفنجی

ماجراهای باب اسفنجی در هر قسمت مستقل از قسمتهای دیگر میباشد و شاید این موضوع در کنار کمدی بودن این کارتن یکی از مهمترین دلایل محبوبیت کارتن باب اسفنجی هستند. این انیمیشن در مجموع نامزد ۴۶ جایزه و برنده ۵۰ جایزه از جشنواره‌های گوناگون انیمیشن در سراسر دنیا شده‌است و یکی از موفق‌ترین و محبوبترین کارتون‌های تاریخ می‌باشد که در بین کودکان ایرانی نیز محبوبیت بسیار زیادی دارد.

ماجرای ساخته شدن کارتن باب اسفنجی

استیون هیلنبرگ در سال ۱۹۸۹ موقعی که در مقطع کارشناسی ارشد بود کتاب طنزی به نام منطقه جزر نوشت. این داستان در مورد موجودات دریایی بود که در صخره کنار دریا زندگی می‌کردند و نقش اصلی این داستان اسفنج بود. هیلنبرگ ابتدا اسفنج را شبیه به اسفنج‌های طبیعی کشید ولی بعد تصمیم گرفت که برای خنده دار به نظر رسیدن ظاهرها، شکلش را به یک مربع تغییر دهد. هیلنبرگ کار هنری خود را به مارتین اولسون که آن زمان همکارش بود نشان داد و اولسون به هیلنبرگ پیشنهاد داد که همین داستان را به عنوان نمایش سریال گونه منتها برای موجودات زیر دریا بنویسد. بعد از اعمال تغییرات و در سال ۱۹۹۶ با همکاران قدیمی اش شروع به طراحی محیط و شخصیت‌های این مجموعه کردند.

ابتدا قرار بود اسم این شخصیت پسر اسفنجی باشد اما بعد از صداگذاری کمیته حقوق نیکلودئون گفت که این اسم قبلاً در مجموعه‌های دیگری مورد استفاده قرار گرفته و استیون هیلنبرگ مجبور شد که اسم پسر اسفنجی را به نام باب‌اسفنجی تغییر دهد.

شخصیت‌های باب‌اسفنجی

شخصیت اصلی کارتون باب اسفنجی است که در یک رستوران آشپز است و به کار نسبتاً ساده و یکنواخت خود بسیار علاقه‌مند است و به گل لاله حساسیت دارد. شخصیت باب اسفنجی با رفتارهای بدور از هرگونه آلایش کودکان کاملاً مطابقت دارد، او بسیار شاد و پر انرژی است. باب اسفنجی در محیط کار و زندگی خود با یک اختاپوس که شخصیتی خودخواه و هنرمند دارد و البته زندگی و طرز فکر او بسیار عقلانی‌تر از سایر افراد این سریال است و یک ستاره دریایی به نام پاتریک که صمیمی‌ترین دوست وی می‌باشد همراه است. پاتریک از هوش چندانی برخوردار نیست ولی گاهی اوقات جملاتی فراتر از عقلش می‌گوید. تفریحات مورد علاقهٔ باب اسفنجی شکار عروس دریایی و حباب بازی است. او در یک آناناس به همراه گری حلزونش زندگی می‌کند.

پاتریک نزدیک‌ترین دوست باب اسفنجی است. او معمولاً موجودی کم‌خرد به تصویر کشیده می‌شود اما گاهی جملاتی فراتر از انتظار در دیالوگ‌هایش بیان می‌کند. او شغل خاصی ندارد و زیر یک سنگ زندگی می‌کند و باب اسفنجی مخارج او را تأمین می‌کند. از تفریحات مورد علاقهٔ پاتریک می‌توان به شکار عروس دریایی اشاره کرد. او و باب اسفنجی دارای قدرت تخیل بالا هستند و گاهی، برای اینکه در جعبه‌ای بنشینند و به تخیل بپردازند، چیزهایی مثل تلویزیون می‌خرند تا در جعبه‌اش بازی کنند.

اختاپوس شخصیتی بدخلق، بی‌حوصله، خشمگین خودخواه و خودبرتربین دارد. او صندوق‌دار رستوران خرچنگ است و هیچ علاقه‌ای به کارش ندارد و معمولاً در شیفت کاری خود در حین اینکه سفارشی ندارد می‌خوابد. اختاپوس در زمان فراغت معمولاً نقاشی می‌کشد و کلارینت می‌نوازد با این حال او بسیار بد شانس است و همیشه پاتریک و باب‌اسفنجی باعث آزار او می‌شوند. او در همسایگی باب و پاتریک است و خانه او شبیه چهرهٔ خودش ولی با رنگ سرمه‌ای است.

کارهای بی‌منطق  کارتون باب اسفنجی

  • پاتریک استار، خانه خود را که یک سنگ است، زیر آب، با آب تمیز می‌کند.
  • سندی از زیر شیشه چگونه سوت می‌زند؟
  • چگونه زیر آب، آتش روشن می‌شود؟
  • پاتریک با این‌که زیر آب به دنیا آمده است، ولی در دریاچه غرق می‌شود.
  • حالا با استخر خالی، زیر آب چه خواهند کرد؟
  • آقای خرچنگ با چشمانش آهنگ گوش می‌دهد.
  • سندی چیکس می‌خواهد بدون توجه به کلاه  خود، مانند دیگران بستنی بخورد.

شما چه کار بی منطقی در کارتن باب اسفنجی دیدید ؟ در قسمت نظر ها با ما در میان بگذارید!!

کارتن باب اسفنجی

فیلم های سینمایی‌ کارتن باب‌اسفنجی

باب اسفنجی شلوار مکعبی:

اولین سینمایی باب اسفنجی که در ۱۴ نوامبر سال ۲۰۰۴ اکران شد و ۱۴۰ میلیون دلار در سراسر دنیا فروش کرد. داستان این سینمایی دربارهٔ دزدیده شدن تاج شاه نپتون و بردن به شهر ممنوعه توسط پلانکتون و پس دادن آن به شاه نپتون توسط باب اسفنجی و پاتریک است. این سینمایی از بقیه باب اسفنجی‌ها جدا است

نمایش باب اسفنجی:

یک مینی فیلم ۵۵ دقیقه ای است که ماجرهای مختلفی را در این مراسم بیان می‌کند که در واقع به مناسب ۱۰ مین سالگرد ساخت سریال باب اسفنجی ساخته شده.

باب اسفنجی شلوارنتیس:

یک روز باب اسفنجی به همراه پاتریک داشت حباب درست می‌کرد اما یه دفعه یه حباب ساخت که باب اسفنجی و پاتریک را درون آن گیر انداخت و آنها داد و بی داد می کردن و حباب رفت داخل یه غار و …

اسفنج بیرون از آب باب اسفنجی در خشکی:

در سال ۲۰۱۱ اعلام شد که دومین سینمایی باب اسفنجی در حال ساخت است و سرانجام دومین فیلم سینمایی باب اسفنجی در فوریه ۲۰۱۵ منتشر شد و ۳۲۵ میلیون دلار در سراسر دنیا فروش کرد. داستان این سینمایی دربارهٔ مخفی شدن ناگهانی فرمول همبرگر توسط ریش برگر و مجبور شدن شخصیت‌ها به رفتن به ساحل و خشکی است.

جشن تولد بزرگ باب‌اسفنجی (۲۰۱۹) (در ایران با نام "دورهمی اسفنجی")

یک مینی فیلم دیگر ۴۵ دقیقه ای که دربارهٔ تولد باب اسفنجی و رفتن باب اسفنجی با آکواریومی به خشکی است که در همین حال اهالی شهر بیکینی باتم در حال آماده کردن تجهیزاتی برای سورپرایز کردن باب‌اسفنجی اند، که به مناسب بیستمین سالگرد ساخت فیلم باب اسفنجی ساخته شده.

فیلم باب‌اسفنجی: اسفنج در حال فرار (۲۰۲۰)

چند ماه بعد از پایان فیلم سینمایی دوم باب اسفنجی اعلام شد که سومین فیلم باب اسفنجی در حال ساخت است و سومین فیلم سینمایی باب اسفنجی با نام باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار در پنجم نوامبر ۲۰۲۰ منتشر شد. داستان این فیلم دربارهٔ دزدیده شدن گری توسط پوزایدون است که باب‌اسفنجی و پاتریک برای پیدا کردن گری به یک مأموریت در شهر گمشده آتلانتیس می‌روند. این فیلم همچنین برای اولین بار منشأ دیدار باب‌اسفنجی با گری را فاش می‌کند. این سینمایی از بقیه سینمایی‌ها جدا است

منبع : ویکی پدیا

احمد بازدید : 9 دوشنبه 24 آبان 1400 زمان : 13:6 نظرات ()

بهره‌وری به عنوان یک اصل در مدیریت، تا چه میزان و چرا؟

بهره‌وری و توسعه تکنولوژی

توسعه و بهبودی که در سالهای اخیر در کارهای فنی ایجاد شده منجر به توسعه بهره‌وری گردیده است. در واقع توسعه بهره‌وری به مقدار زیاد وابسته به توسعه تکنولوژی است البته میزان سرمایه و تجهیزات نیز حایز اهمیت فراوانی است. صد البته که جنبه‌های دیگری چون: تعلیم و تربیت، بهداشت بهتر، شرایط کاری مناسب‌تر و ... در جای خود به افزایش بهره‌وری و بدین‌وسیله ارتقا سطح زندگی کمک شایان و انکارناپذیر کرده و می‌کنند. این توسعه شامل جنبه های منفی و در واقع هزینه های اجتماعی (آلودگی هوا، سروصدا ، ایجاد ناراحتی و فشار عصبی و در ادامه طلاق، مواد مخدر، جنایات و ...) نیز می‌شود.

وجود روابط علت و معلولی بین عوامل مثبت و منفی در این توسعه منطقی به نظر می‌رسد ولی این ارتباطات به نحوی پیچیده‌اند که درک آنها مشکل است و راه‌حل‌های ساده‌ای برای آنها وجود ندارد.

محدودیت‌های رشد

در این وضعیت بعضی از محققین کاهش رشد اقتصادی را مطلوب دانسته و زندگی های ساده و بی پیرایه را پیشنهاد می‌کنند. اگر فرض شود رشد اقتصادی دیگر یک هدف اساسی در جامعه به شمار نمی‌آید آیا به افزایش بهره‌وری نیز نیاز نیست؟ افزایش بهره‌وری همیشه جنبه صرفه‌جویی در مصرف منابع را داراست. بنابراین حتی در صورت عدم نیاز به رشد اقتصادی بیشتر میتوانیم با افزایش سطح بهره‌وری می‌توانیم مصرف زیاد و بی‌رویه‌ی منابع طبیعی را کاهش دهیم. توسعه فن‌آوری و افزایش مکانیزاسیون و اتوماسیون از بسیاری جهات شرایط کار افراد را بهبود بخشیده و ایشان را از کارهای جاری و یکنواخت رهانیده و درجهت کارهای مهمتر و با ارزش تر گرایش داده است.  در اقتصاد جهانی تخصص عالی و تقسیم بین المللی کار و در نتیجه توسعه صادرات و واردات بین کشورها موجبات پیشرفت و رفا جوامع و ملل مختلف را فراهم آورده است.

بهره‌وری نسبی

لازم است هر کشوری افزایش نسبی بهره‌وری خود را با دیگر کشورها بسنجد تا با حفظ افزایش آن بتواند سطح زندگی مردم خود را حفظ کند. بنابراین باید بهره‌وری را در سطوح مختلف و هدف‌های گوناگون افزایش داد تا بدین وسیله در مصرف منابع صرفه‌جویی گردد و شرایط کار بهبود یابد و جامعه بهتری از نظر کیفی ساخته شود.

احمد بازدید : 4 دوشنبه 24 آبان 1400 زمان : 11:51 نظرات ()

مانتو فرم بانک چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

امروزه در همه شغل‌های اداری، کارمندان از سبک خاص و مشابهی برای پوشش خود استفاده می‌کنند. پوشیدن لباس خاص در شغل‌های اداری بسیار ضروری بوده و عدم انجام آن برخورد‌های قاطعانه‌ای را پیش رو دارد. از آنجایی که مانتو فرم بانک یکی از مشخصه‌های اصلی آن است، ما در ادامه این مقاله تمام نکات و ویژگی‌های مربوط به محصول مورد نظر را به طور کامل و مفید توضیح داده‌ایم.
 
مانتو فرم بانک
چرا باید از لباس یا مانتو فرم استفاده کرد؟
شاید شما نیز مانند بسیاری از افراد دیگر به عنوان یک کارمند بانک با دلایل اهمیت پوشیدن لباس فرم آشنایی نداشته و آن را امری بسیار بی‌اهمیت می‌دانید. در صورتی که پوشیدن لباس فرم مخصوص بانک حس برتری داشتن افراد نسبت به یکدیگر را از بین برده و احساس تعلق آن‌ها را به محیط کاری و همکاران خود بیشتر خواهد کرد. همچنین لباس فرم به عنوان عاملی بسیار مهم برای تشخیص ارباب رجوع از کارمندان بانک به حساب می‌آید. برخی از مزایای مهم دیگر استفاده از مانتو فرم به شرج زیر است:
احساس راحتی و افزایش بازده کارمندان
یکی از مزایای دیگر استفاده از مانتو فرم مربوط به ادارات مختلف افزایش احساس راحتی کارمندان است. طبق آمارگیری‌های انجام شده، کارمندان هنگام پوشیدن لباس فرم اداراتی همچون بانک با حس بهتری وظایف خود را انجام داده و بازده کاری بهتری دارند.
تاثیرگذاری بر روی مشتری
پوشیدن لباس فرم به مشتری این اطمینان را می‌دهد که بدون هیچ تعللی درخواست خود را به کارمندان بسپارد. در واقع مشتری با ایجاد حس اطمینان به کارمندان ارزش و اعتبار آن محل را افزایش داده و پیشرفت اداره مربوطه را با رشد بی‌نظیری روبه‌رو می‌کند.
معرفی اداره فوق به مردم
یکی از راه‌های تبلیغ یک اداره به مردم، استفاده از لباس فرم است. به عبارتی زمانی که مرکزی قصد معرفی خود به دیگران را دارد، با تولید یک پوشش هماهنگ و زیبا برای کارمندان خود می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند. 
 
مزایای استفاده از لباس فرم بانک
4 ویژگی مهم در انتخاب مانتو فرم بانک
یکی از ارکان بسیار مهم در ادارات مختلف، استفاده از یک یونیفرم مشابه است که در کشور ما کارمندان خانم از مانتو برای رعایت این اصل استفاده می‌کنند. در ایران مدل‌های مختلفی از یونیفرم خانم‌ها برای اشتغال به کار در بانک وجود دارد که هر فردی با توجه به عوامل مختلف باید یکی از آن‌ها را انتخاب کند. مواردی که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم تمام نکات و ویژگی‌های مهمی را که یک مانتو فرم بانک باید داشته باشد، به طور مفصل و کامل توضیح داده است.
قد مانتو فرم بانک
یکی از عوامل مهمی که در هنگام خرید یونیفرم کارمندان مربوط به بانک باید به آن توجه شود، قد مانتو است. البته سایز مشخصی برای مانتو فرم بانک‌ها وجود ندارد، بلکه هر شخصی باید با توجه به قد خود اقدام به خریداری یک یونیفرم مناسب کند. در حالت کلی کارمندان بانک در هنگام خرید مانتو باید دقت کنند که محصول خریداری شده کوتاه نباشد. علاوه بر این موضوع افرادی که دارای وزن و سایز بزرگی هستند باید مانتویی خریداری کنند که سایز آن‌ها را کوچک‌تر از میزان واقعی نشان دهد. 
سایز مانتو فرم بانک
همان طور که می‌دانید در کشور ما یونیفرم‌های اداری باید مطابق با ارزش‌های اسلامی باشد، به همین دلیل خریداری مانتو تنگ و کوتاه خلاف قوانین جامعه است. کارمندان بانک در هنگام تهیه مانتو مناسب باید به این موضوع دقت کنند که مانتویی بزرگتر از سایز عادی انتخاب کنند تا مانع از نمایش قسمت‌های مختلف بدن به دیگران شود. 
علاوه بر این موضوع در صورتی که کارمندی مانتو تنگ و بدن‌نما را هنگام مراجعه به بانک انتخاب کند، طبق قوانین با او برخورد خواهد شد. با وجود تمام مسائل قانونی که درباره سایز یونیفرم کارمندان بانک وجود دارد باید به این نکته نیز اشاره کرد که پوشیدن مانتو فرم مناسب و دارای سایز استاندارد به افراد کمک خواهد کرد تا در ساعات اداری حس بهتری را تجربه کنند.
جنس مانتو فرم بانک
از آنجایی که زمان کاری کارمندان بانک بالا است، باید از لباس فرمی استفاده کنند که در طول این مدت حس خوبی را به آن‌ها القا کند. بهترین جنس پارچه برای دوخت مانتو فرم بانک نخ است زیرا کارمندان بانک در مانتو‌هایی با این جنس عرق نکرده و گرما‌زده نمی‌شوند. مانتو‌های نخی به آسانی مطابق سایز فرد کش آمده و برای کسانی که دارای سایز‌های بزرگی هستند، بهترین گزینه ممکن به حساب می‌آیند.
استفاده از نماد اداره مورد نظر در مانتو فرم بانک
کارمندان بانک در هنگام خرید یونیفرم مناسب برای حضور در اداره مورد نظر باید به این موضوع توجه کنند که حتما نماد مرکز مربوطه بر روی لباس وجود داشته باشد. البته باید به این نکته توجه کرد که برای زیبایی بخشیدن به مانتو فرم بانک نباید در این کار زیاده‌روی کرد، بلکه یک قسمت کوچک از لباس برای این کار گزینه مناسبی به حساب می‌آید.
 
ویژگی‌های مهم لباس فرم بانک مناسب
 قیمت لباس فرم بانک به چه عواملی بستگی دارد؟
همان طور که در بالا به آن اشاره کردیم، استفاده از لباس فرم مناسب و هماهنگ در یک اداره و سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است. قیمت مانتو فرم بانک به عوامل متعددی وابسته است که مشتریان باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. 
قیمت لباس فرم بانک‌ها به عوامل مختلفی وابسته است که شامل مواردی همچون سایز مانتو، جنس مانتو، برند تبلیغ کننده، طراحی به کار برده شده در تولید محصول و بسیاری از موارد دیگر می‌شود. همچنین در صورتی که متقاضی یونیفرم اداری خود را از یک فروشگاه معتبر تهیه کند، قیمت کمتری را بابت آن پرداخت خواهد کرد.
 
قیمت لباس فرم بانک
سفارش یونیفورم کارمندان بانک در آرا فرم
مانتو فرم بانک یکی از تاثیر‌گذارترین عوامل در نحوه ارتباط میان کارمند با همکاران و مراجعه‌کنندگان است. زمانی که فردی قصد اشتغال به کار در یک سازمان اداری همچون بانک را دارد باید در مرحله اول یونیفرم مربوط به آن را تهیه کند. البته باید دقت کرد که خرید این محصول از مراکز معتبر مانند آرافرم علاوه بر تضمین کیفیت محصول، در قیمت آن نیز تاثیر فراوان دارد. 
شرکت آرافرم به عنوان یکی از تولید‌کنندگان اصلی انواع مانتو فرم اداری در ایران محصولات خود را با کیفیت بالا و قیمت مناسب به متقاضیان ارائه می‌دهد. همچنین طرح‌هایی که این شرکت برای تولید لباس فرم بانک استفاده می‌کند، با همفکری طراحان خبره متعلق به تولیدی فوق به وجود آمده است. 
کلام آخر
یونیفرم کارمندان بانک یکی از عوامل مهم در افزایش بازده آن‌ها به هنگام کار است. همچنین این پوشش هماهنگ و خاص روابط میان فرد با دیگر همکاران و مراجعه‌کنندگان را نیز مشخص کرده و حس برتری میان آن‌ها را از بین می‌برد. کارمندان بانک خانم از مانتو و شلوار مناسب برای حضور در محل کار خود استفاده می‌کنند که نماد مربوط به اداره مورد نظر بر روی آن وجود دارد. شما عزیزان می‌توانید برای سفارش یونیفرم اداری خود به وبسایت رسمی شرکت آرافرم مراجعه کنید.

احمد بازدید : 8 یکشنبه 23 آبان 1400 زمان : 18:32 نظرات ()

بهره‌وری در سازمان‌ها، صنعت و اجتماع

فرض می‌کنیم که سازمانی وجود دارد که قدرت رقابت خود را در بازار به خاطر افزایش هزینه های تولید از دست داده و به همین دلیل قیمت محصولات آن به مقدار زیادی بالا رفته است. چنانچه بهره‌وری اضافه شود و بدین ترتیب هزینه‌های واحد محصول کاهش یابد رقابت مجددا از سر گرفته خواهد شد. بدین وسیله افزایش بهره‌وری وسیله‌ای است برای حفظ موجودیت و بقای سازمان و فرآورده های آن در جامعه.

تولید افزون بر مصرف

سازمان‌ها برای حفظ بقا ناچار به مصرف چیزهایی هستند که می‌تواند مورد مصرف سازمان‌های دیگر برای اهداف و مقاصد دیگر واقع شوند. نمی‌توان پذیرفت که هر سازمانی برای بقای خود لازم دارد تا از حمایت دیگران برخوردار شود. برخی موسسات خصوصی با بهره‌وری پایین می‌توانند به مدت طولانی بدون ورشکستگی به کار خود ادامه دهند. این موضوع مربوط می‌شود به نحوه کمک و حمایت جامعه از آنها از طرق کمک هزینه ، معافیت مالیاتی و ... . اساس کار این است که برخی شرکتها می‌توانند از طریق استفاده از مازاد قسمتهای دیگر نظام اقتصادی به کار خود ادامه دهند. برخی از شرکت‌ها و فعالیت‌ها از نظر اقتصادی سود آور نیستند ( راه‌آهن، مترو و ... ) ولی از نقطه نظر هدفهای عالی اجتماعی با ارزش‌اند.

بهره‌وری و سودآوری

ارتباط دقیق و روشنی بین بهره‌وری و سودآوری وجود ندارد. یک شرکت ممکن است از نظر فنی در اوج بهره‌وری باشد ولی هیچ مصرف کننده‌ای نخواهد از محصولات این شرکت استفاده کند و ورشکسته شود. این موضوع نشان می‌دهد چقدر بی معنی است مفهوم بهره‌وری را تنها به مراحل تولیدی مرتبط ساخت و آنرا جدا از بازاریابی و در تجزیه و تحلیل نهایی ارضای نیاز های گروه های مختلف مصرف کننده در نظر گرفت. ممکن است شرکتی دارای بهره وری بالا در تمام زمینه ها باشد ولی به دلیل محدودیت بازار فروش به مشکل بخورد یا اینکه شرکتی بدون حمایت دولت نمیتواند با محصولات دیگر کشور ها رقابت کند یا ... .

برای کلیه این شرکتها دسترسی به یک بهره‌وری بالاتر مزیت محسوب می‌شود. البته این شرکتها حداکثر بهره‌وری را صرفا از اعمال روش‌های فنی تولید بدست می‌آورند ولی این موضوع در زندگی واقعی مصداق ندارد. لازم است شرکتها به کارهای جدیدتری نظیر بازاریابی دست بزنند و غیر از امور فنی به مواردی مانند بازاریابی، صادرات و ... توجه کنند.

حق حیات و بقا

برخی از بخش های اقتصادی در آینده حق زیستن نخواهند داشت، ولو اینکه به نحو مطلوب در زمینه‌هایی فعالیت کنند که کارنامه درخشانی داشته باشند کما اینکه بسیاری از فعالیتها که در گذشته وجود داشتند به خاطر توسعه و پیشرفت امروزی زاید به نظر آمده و دیگر وجود خارجی ندارند.

اگر بخواهیم بهره‌وری را بالا ببریم لازم است تغییرات و تحولات را نیز در زمینه های جدید در نظر آوریم. البته این موضوع در مرحله ی عمل بسیار مشکل است.

احمد بازدید : 6 شنبه 22 آبان 1400 زمان : 22:38 نظرات ()

تعداد صفحات : 204

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
جدیدترین اخبار روز را در مجله خبری آلما دنبال کنید. وبسایتی با محوریت موضوعات فناوری و مطالب ترند در شبکه های اجتماعی
اطلاعات کاربری
کدهای اختصاصی